Igor Polyakov

Igor Polyakov

Researcher

Lomonosov Moscow State University